การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

🔑🔑 กรณีที่จะถูกส่งกลับนั้น  มีเหตุผลใหญ่ๆ ดังนี้ 🔑🔑

✍ การเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย

✍ การสร้างหลักฐานเท็จในการยื่นวีซ่า

✍ ทำงานผิดประเภทจากวีซ่า

✍ การอยู่เกินกำหนด (โอเวอร์สเตย์)

✍ ทำผิดกฎหมาย

✍ ค้าประเวณี

✍ ให้การช่วยเหลือผู้เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย

 

✋✋ ซึ่งหากมีการส่งกลับแล้วนั้น  จะไม่สามารถกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เป็นระยะเวลา 5 ปี แต่บางกรณีอาจยาวนานถึง 10 ปี 🤚🤚

 

🔑🔑 ขั้นตอนการถูกส่งกลับ  และขออนุญาตยกเว้นพิเศษ 🔑🔑

🌿 ขั้นตอนที่ 1  เจ้าหน้าที่พิเศษนิวกัง  ออกสำรวจ  จับกุมและส่งไปยังนิวกัง

🌿 ขั้นตอนที่ 2  เจ้าหน้าที่นิวกังทำการพิจารณา  หากถูกตัดสินว่าต้องโดนส่งกลับ  และไม่พอใจผลการพิจารณา  สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 3 วัน

🌿 ขั้นตอนที่ 3  เจ้าหน้าที่นิวกังทำการไต่สวน  หากถูกตัดสินว่าต้องโดนส่งกลับ  และไม่พอใจผลการพิจารณา  สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 3 วัน

🌿 ขั้นตอนที่ 4  รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม  ทำการตัดสินพิพากษา  ซึ่งในขั้นตอนนี้  ถึงแม้มีพฤติกรรมเข้าข่ายการทำผิด  จนถึงต้องถูกส่งกลับ  แต่หากเห็นสมควร  ก็อาจมีการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษให้อยู่ต่อได้

 

🔑🔑 กรณียกเว้นพิเศษ 🔑🔑

🌹 เป็นผู้ถือวีซ่าพำนักถาวร

🌹 แต่งงานกับชาวญี่ปุ่น

🌹 มีบุตรซึ่งเกิดกับชาวญี่ปุ่น  โดยตนเองได้รับสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร  ซึ่งบุตรนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังไม่ได้สมรส

🌹 มีบุตรที่เกิดกับชาวต่างชาติ  แต่บุตรนั้นเกิดและเติบโตที่ประเทศญี่ปุ่น  พูดได้เพียงภาษาญี่ปุ่น

🌹 แต่งงานกับผู้ที่ถือวีซ่าพำนักถาวร

🌹 มีบุตรซึ่งเกิดกับผู้ที่ถือวีซ่าพำนักถาวร โดยตนเองได้รับสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร  ซึ่งบุตรนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังไม่ได้สมรส

🌹 ป่วยไข้  และต้องได้รับการรักษาตัวที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

 

🍀🍀 โดยการที่จะได้รับกรณียกเว้นพิเศษนั้น  จะมีความเป็นไปได้มากขึ้น  หากทำการมอบตัวกับนิวกังแทนการถูกจับกุม และหากให้ทางสำนักงานเป็นผู้ดำเนินการให้  ทางเราจะจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนทำการเข้ามอบตัว  ซึ่งทางสำนักงานมีหน้าที่รักษาความลับของลูกค้า  เราจะไม่แจ้งตำรวจหรือนิวกังโดยเด็ดขาด  โปรดปรึกษาได้อย่างอุ่นใจนะครับ 😀

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร