วีซ่าตามแม่

มีคุณแม่หลายคนหลังจากที่แต่งงานและมาอาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว  อยากจะพาลูก👩‍👦ที่อยู่เมืองไทยมาอยู่ด้วยนั้น  ก็สามารถทำได้โดยยื่นขอ “วีซ่าผู้พำนักอาศัยระยะยาว (定住者)”  หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่า  วีซ่าตามแม่นั่นเอง ซึ่งการยื่นเรื่องขอวีซ่านั้น  มีเงื่อนไข  ดังนี้🔶🔻🔶

👶 คุณแม่ต้องเป็นผู้ที่ถือ “วีซ่าคู่สมรสชาวญี่ปุ่น (日本人の配偶者等)” , “วีซ่าพำนักถาวร (永住者)” หรือ “วีซ่าคู่สมรสของผู้ถือวีซ่าพำนักถาวร (永住者の配偶者等)” อย่างใดอย่างหนึ่ง

👶 ลูกที่จะพามาอยู่ญี่ปุ่นนั้น ต้องมีอายุไม่ถึง 20 ปี  ทั้งนี้ยิ่งลูกมีอายุมากขึ้นเท่าไร  โอกาสที่วีซ่าจะผ่านก็ยิ่งมีโอกาสน้อยลงเท่านั้น

👶 ลูกต้องมีสถานภาพโสด

👶 มีความสามารถทางการเงินในการเลี้ยงดูลูกขณะอยู่ญี่ปุ่น

👶 มีสายสัมพันธ์แม่ลูกตลอดเวลาที่อยู่คนละประเทศ เช่น  การส่งเสียค่าเลี้ยงดู  รูปถ่ายคู่  หลักฐานการติดต่อสื่อสารระหว่างแม่ลูก

👶 จดหมายอธิบายความสัมพันธ์และความจำเป็นในการที่จะต้องพาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น รวมถึงแผนการเลี้ยงดูลูกในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ในญี่ปุ่น  ซึ่งต่างๆ เหล่านี้ต้องเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร