วีซ่าตามแม่

มีคุณแม่หลายคนหลังจากที่แต่งงานและมาอาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว  อยากจะพาลูก👩‍👦ที่อยู่เมืองไทยมาอยู่ด้วยนั้น  ก็สามารถทำได้โดยยื่นขอ วีซ่าผู้พำนักอาศัยระยะยาว (定住者)  หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่า  วีซ่าตามแม่นั่นเอง  คุณแม่ที่สามารถยื่นขอวีซ่าตามแม่ให้ลูกได้  มีดังนี้

👶 คุณแม่ที่ถือ วีซ่าคู่สมรสชาวญี่ปุ่น (日本人の配偶者等)

👶 คุณแม่ที่ถือวีซ่าพำนักถาวร (永住者)

👶 คุณแม่ที่ถือวีซ่าคู่สมรสของผู้ถือวีซ่าพำนักถาวร (永住者の配偶者等)

 

ซึ่งการยื่นเรื่องขอวีซ่านั้น  มีเงื่อนไข  ดังนี้

 ลูกที่จะพามาอยู่ญี่ปุ่นนั้น ต้องมีอายุไม่ถึง 20 ปี  ทั้งนี้ยิ่งลูกมีอายุมากขึ้นเท่าไร  โอกาสที่วีซ่าจะผ่านก็ยิ่งมีโอกาสน้อยลงเท่านั้น

   ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน 2022   ประเทศญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่  จากเดิมกำหนดให้ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์  เปลี่ยนเป็นกำหนดให้ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ  เมื่ออายุ 18 ปีบริบูรณ์

 เมื่อมีการเปลี่ยนกฎหมายดังกล่าว  เงื่อนไขในการทำวีซ่าตามแม่จึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย

จากเดิมที่กำหนดให้ลูกที่จะพามาอยู่ญี่ปุ่นด้วยนั้น  ต้องมีอายุไม่ถึง 20 ปี  เปลี่ยนเป็นต้องมีอายุไม่ถึง 18 ปี

 ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 เป็นต้นไป

 ลูกต้องมีสถานภาพโสด

คุณแม่หรือครอบครัวมีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูลูกขณะอยู่ญี่ปุ่น

 มีสายสัมพันธ์แม่ลูกตลอดเวลาที่อยู่คนละประเทศ เช่น  การส่งเสียค่าเลี้ยงดู  รูปถ่ายคู่  หลักฐานการติดต่อสื่อสารระหว่างแม่ลูก

จดหมายอธิบายความสัมพันธ์และความจำเป็นในการที่จะต้องพาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น รวมถึงแผนการเลี้ยงดูลูกในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ในญี่ปุ่น

ถ้าต้องการขอวีซ่าตามแม่  แนะนำให้รีบทำตั้งแต่ลูกยังอายุน้อยๆ นะครับ  หลายคนรอเวลา  รอจังหวะ  รวมทั้งปัจจัยอะไรหลายๆ อย่าง  ทำให้การยื่นวีซ่าเป็นไปได้ช้า  มารู้ตัวอีกทีลูกก็โตแล้วการขอวีซ่าก็เป็นไปได้ยากมากขึ้น  รีบยื่นวีซ่าในขณะที่ยังมีโอกาสดีกว่านะครับ

สำหรับคุณพ่อที่มาอยู่ญี่ปุ่นแล้วอยากพาลูกมาอยู่ด้วยก็ทำได้เหมือนกันนะครับ  ลองมาปรึกษาดูได้นะครับ

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร