การเปลี่ยนวีซ่า  

🌲🌲  การเปลี่ยนวีซ่า  🌲🌲

หากต้องการเปลี่ยนวีซ่าที่ถืออยู่ปัจจุบันเป็นวีซ่าชนิดอื่น  จำเป็นต้องมีการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวีซ่า

ไปยังนิวกัง เช่นกรณีดังต่อไปนี้

❄❄ ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน  ต้องการเปลี่ยนไปเป็นวีซ่าทำงาน

❄❄ ผู้ที่ถือวีซ่าทำงาน  ต้องการเปลี่ยนไปเป็นวีซ่าธุรกิจ

❄❄ ผู้ที่ถือวีซ่าธุรกิจ  ต้องการเปลี่ยนไปเป็นวีซ่าคู่สมรส (วีซ่าแต่งงาน)

❄❄ ผู้ที่ถือวีซ่าติดตามครอบครัว  ต้องการเปลี่ยนไปเป็นวีซ่าทำงาน

❄❄ ผู้ที่ทำการหย่าร้างกับสามีชาวญี่ปุ่น  ต้องการเปลี่ยนไปเป็นวีซ่าพำนักระยะยาว

 

การพิจารณาอนุมัติในการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวีซ่า

การยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวีซ่านั้น  มีกฎการพิจารณาเหมือนกันกับการต่อวีซ่า  ซึ่งมีหลักการคร่าวๆ ดังนี้

🏷🏷 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการยื่นขอเปลี่ยนวีซ่า

🏷🏷 ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย

🏷🏷 มีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

🏷🏷 ประกอบอาชีพสุจริต

🏷🏷 จ่ายภาษีครบถ้วน

🏷🏷 มีการแจ้งนิวกังทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนงาน

🏷🏷 มีการแจ้งนิวกังทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัว เช่น หย่าร้าง  คู่สมรสเสียชีวิต

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร