การหย่า

หากมีเหตุต้องหย่าร้างกับคนญี่ปุ่น  คนไทยที่ถือวีซ่าคู่สมรส (วีซ่าแต่งงาน)   ต้องรีบแจ้งนิวกัง  ภายใน 14 วัน  หลังจดทะเบียนหย่า  และ 6 เดือนหลังจากได้รับแจ้งเรื่องนิวกังสามารถทำการทำการยกเลิกวีซ่าได้  ซึ่งหลังจากโดนยกเลิกวีซ่าแล้วนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ญี่ปุ่นต่อไปได้  ต้องกลับประเทศไทยเท่านั้น  แต่สำหรับคนที่อยากอยู่ญี่ปุ่นต่อไปนั้น  ก็สามารถทำได้  เพียงแต่ต้องมีเงื่อนไขหรือทำตามข้อต่างๆ เหล่านี้

≈ ผู้ที่ถือวีซ่าถาวร (เอจู)

≈ ก่อนทำการหย่านั้น ได้แต่งงานกับชาวญี่ปุ่นและอยู่ร่วมกันที่อยู่ญี่ปุ่น  เป็นเวลา 3 ปี  ขึ้นไป

≈ ผู้ที่มีบุตรกับชาวญี่ปุ่นก่อนหย่าร้าง และบุตรนั้นอยู่ญี่ปุ่น

≈ แต่งงานใหม่กับชาวญี่ปุ่น

≈ แต่งงานกับชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าถาวร (ซึ่งจะเป็นชาติไหนก็ได้ รวมถึงชาวไทยด้วยกัน)

≈ แต่งงานกับชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักเรียน

≈ เปิดบริษัท ร้านค้าหรือกิจการเป็นของตัวเอง

≈ สมัครเข้าเรียนต่อ

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร