การต่อวีซ่า

การต่อวีซ่า

ไซริวการ์ดชนิดต่างๆ   ไม่ว่าจะเป็น 1 ปี / 3 ปี / 5 ปี  จำเป็นจะต้องมีการต่อวีซ่าก่อนถึงวันหมดอายุที่ระบุบนบัตร  ซึ่งการยื่นขอต่อวีซ่านั้น  สามารถทำได้ก่อนวันหมดอายุบนบัตรล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน  และหากพ้นกำหนดวันที่ระบุบนบัตรแล้วนั้น  ถือเป็นโอเวอร์สเตย์   โดยการยื่นขอต่อวีซ่านั้น  มี 2 กรณี  คือ

🌳🌳การยื่นขอต่อวีซ่าแบบปกติ🌳🌳

หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากวีซ่าที่ถืออยู่ในปัจจุบัน  เช่น ทำงานที่เดิม  คู่สมรสคนเดิม  กรณีนี้โดยปกติใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 1 เดือน

🌳🌳การยื่นขอต่อวีซ่าโดยที่เงื่อนไขต่างจากเดิม🌳🌳

ไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่ทำงาน  การหย่าร้าง  การแต่งงานใหม่  กรณีนี้จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากนิวกัง  ซึ่งมีผลทำให้การพิจารณาเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าการต่อวีซ่าแบบปกติ

 

🗣🗣ข้อควรระวัง 🗣🗣

⏳ กรณีที่ถือวีซ่าคู่สมรส  หากเกิดเหตุหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิต  จำเป็นจะต้องแจ้งนิวกัง  ภายใน 14 วัน‼

⏳ กรณีถือวีซ่าทำงาน  หากมีการย้ายที่ทำงาน  จำเป็นจะต้องแจ้งนิวกัง  ภายใน 14 วัน‼

 

🍄🍄  กรณีพิเศษ  🍄🍄

🍂 หากมีการยื่นขอต่อวีซ่าก่อนวันหมดอายุในระยะเวลากระชั้นชิด  มีผลทำให้พิจารณาไม่ทัน  กรณีนี้สามารถพำนักอยู่ในญี่ปุ่นได้เป็นเวลา 2 เดือน  เกินกว่าระยะเวลาที่ระบุบนบัตร 🍂

🍂 หากวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณา  จะมีจดหมายเรียกไปพบเพื่อลงลายมือชื่อรับทราบ  และได้รับวีซ่าพิเศษสำหรับเตรียมตัวกลับประเทศ (出国準備)ซึ่งตอนนี้เองถือเป็นโอกาสสุดท้ายก็ว่าได้ในการหาผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า  เพื่อทำการยื่นขอต่อวีซ่าได้อีกครั้ง  เนื่องจากหากวีซ่าไม่ผ่านแล้วนั้น  การยื่นซ้ำด้วยตัวเองอีกรอบ  มีความเป็นไปได้ยากมากที่จะได้รับการอนุมัติ 🍂

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร