หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

 🌻 หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE 🌻

🔰  ก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าต่างๆ จากสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าแต่งงาน  วีซ่าติดตามครอบครัว  วีซ่าทำงานในสาขาต่างๆ เช่น  พนักงานบริษัท  กุ๊ก   มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการยื่นขอหนังสือรับรองสภาพพำนัก  หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ” ใบพำนัก” หรือ COE ซึ่งย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า  Certificate of Eligibility   จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น (นิวกัง) ประเทศญี่ปุ่นก่อน

🔰  นิวกังจะอนุมัติ  COE  ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กฎหมายได้กำหนดไว้  โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นรับรอง  ดังนั้นเมื่อนำ COE ไปยื่นขอวีซ่าจากสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  จึงมีผลทำให้ได้รับอนุมัติวีซ่าง่ายและเร็วขึ้น  เนื่องจากได้รับการกรองจากกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นแล้วนั่นเอง

 

🏮 การยื่นขอ COE แบ่งได้เป็น 2 กรณี  ดังนี้ 🏮

  ผู้ยื่นขอวีซ่าอยู่ประเทศไทย

⚡  มีขั้นตอนการยื่นขอ  ดังนี้

🍃  ให้ตัวแทนของผู้ขอวีซ่าเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอ COE จากนิวกังที่ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น  สามี  ภรรยา  ครอบครัว  นายจ้าง  ทนาย

🍃  หากได้รับอนุมัติ COE  จากนิวกังแล้ว  ให้ส่ง COE ให้กับผู้ขอวีซ่าที่ไทย

🍃  ผู้ขอวีซ่า  นำ COE  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ยื่นขอวีซ่าจากกงศุลญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

🍃  เมื่อได้รับวีซ่าแล้วให้มาญี่ปุ่นก่อนกำหนดวันหมดอายุที่ระบุไว้บนวีซ่า

🍃  เมื่อเดินทางถึงสนามบินประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นบางแห่ง) เจ้าหน้าที่ทำการตรวจวีซ่า

🍃  เจ้าหน้าที่ออกไซริวการ์ดให้  ซึ่งจำเป็นต้องนำติดตัวไว้ตลอดเวลาที่อยู่ญี่ปุ่น

 

  ผู้ยื่นขอวีซ่าอยู่ญี่ปุ่น

🌾 ผู้ยื่นขอวีซ่ามาญี่ปุ่นด้วยวีซ่าพำนักระยะสั้น  ซึ่งการมาด้วยวีซ่าพำนักระยะสั้นนั้น  ไม่สามารถทำงานได้

ในระหว่างที่รอการอนุมัติ COE

🌾  เมื่อได้รับ COE แล้ว  ต้องไปติดต่อนิวกังญี่ปุ่น  เพื่อดำเนินการเปลี่ยนวีซ่า  จากวีซ่าพำนักระยะสั้น

เป็นวีซ่าที่ได้ดำเนินการยื่นขอไว้  ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าทำงาน  วีซ่าคู่สมรส  วีซ่าติดตามครอบครัว

🌾  รับไซริวการ์ดจากนิวกัง

🌾  สำหรับวีซ่าบางชนิดเมื่อเปลี่ยนวีซ่าเรียบร้อยแล้วนั้น  ผู้ที่ต้องการทำงานอย่างถูกกฎหมาย  จำเป็นจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานจากนิวกัง  เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วจึงสามารถทำงานได้

🌾  หากเกินกำหนดระยะเวลาการพักที่วีซ่าพำนักระยะสั้นกำหนดแล้ว  COE ยังไม่ได้รับการอนุมัตินั้น  จำเป็นต้องกลับไปรอผลที่เมืองไทย

 

🌺  ทั้งสองกรณีเมื่อได้รับไซริวการ์ดแล้ว  สิ่งที่สำคัญมากๆ คือ  ต้องไปอำเภอเพื่อแจ้งที่อยู่ภายใน  14 วัน  หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนดแล้วนั้น  จะทำให้มีปัญหาในการต่อวีซ่าครั้งต่อไป  และนิวกังมีสิทธิเพิกถอนวีซ่าได้หากไม่แจ้งอำเภอภายใน 90 วัน

 

  ตามกฎหมายว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของประเทศญี่ปุ่น  

 ดังนั้นผู้ที่มีลักษณะเข้าข่ายตามเงื่อนไขด้านล่างนี้  จะไม่ได้รับอนุมัติ COE  

✨  เป็นคนเร่ร่อน  เข้าข่ายเป็นภาระให้แก่อำเภอท้องถิ่นและประเทศญี่ปุ่น

✨  โดนศาลพิพากษาจำคุก 1 ปีขึ้นไป  รวมถึงรอลงอาญา

✨  เคยต้องโทษคดียาเสพติด

✨  เคยถูกจับและส่งกลับไทย  เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี

✨  เคยอยู่ญี่ปุ่นเกินกำหนดที่วีซ่ากำหนด  และมอบตัวกลับไทย  เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี

✨  เคยถูกจับฐานค้าประเวณี

 

🌹  ข้อควรระวังCOE มีอายุการใช้งาน 3 เดือน  หากไม่นำไปยื่นขอวีซ่าภายในกำหนดระยะเวลาแล้วนั้น  ต้องยื่นขอซ้ำ

 

 

😃  💐 หากใครเคยยื่นขอ COE แล้วไม่ได้รับการอนุมัติ  อย่าพึ่งหมดหวังนะครับ 

ทางสำนักงานมีบริการยื่นกรณี COE ไม่ผ่าน  เชิญปรึกษาได้นะครับ ‼‼

 

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร