การเปลี่ยนสัญชาติ

🇹🇭  🇯🇵    การเปลี่ยนสัญชาติ (帰化)  🇯🇵  🇹🇭

 

🔆  🔆  การเปลี่ยนสัญชาติ คือ การสละสัญชาติที่ถืออยู่เดิม  เพื่อมาถือสัญชาติญี่ปุ่น  เนื่องจากกฎหมายประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ยินยอมให้มีการถือสองสัญชาติ

🔆  🔆  โดยบุตรที่เกิดกับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาตินั้น  จะได้สองสัญชาติโดยกำเนิด  แต่เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์  ก็จะต้องทำการเลือกสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง

 

📌 📌  หลายคนสับสนระหว่างการเปลี่ยนสัญชาติและการถือวีซ่าพำนักถาวร  หรือที่เรียกกันว่าเอจู(永住者)ซึ่งสองอย่างมีความแตกต่างกันในขณะดำรงชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  คือ

 

               🇯🇵  ผู้ที่ทำการเปลี่ยนสัญชาติ  🇯🇵                         🇹🇭 ผู้ที่ถือวีซ่าพำนักถาวร 🇹🇭
🇯🇵  ได้สิทธิพำนักถาวรในประเทศญี่ปุ่น 🇹🇭  ได้สิทธิพำนักถาวรในประเทศญี่ปุ่น
🇯🇵  สามารถทำงานได้ในทุกสาขาอาชีพ 🇹🇭  สามารถทำงานได้ในทุกสาขาอาชีพ
🇯🇵  สามารถทำงานได้ไม่จำกัดเวลา 🇹🇭  สามารถทำงานได้ไม่จำกัดเวลา
🇯🇵  ไม่ต้องพกไซริวการ์ด 🇹🇭  ต้องพกไซริวการ์ดตลอดเวลา
🇯🇵  ถือพาสปอร์ตญี่ปุ่น 🇹🇭  ถือพาสปอร์ตไทย
🇯🇵  มีสิทธิเลือกตั้ง 🇹🇭  ไม่มีมีสิทธิเลือกตั้ง
🇯🇵  กลายเป็นคนญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์ 🇹🇭  ยังคงเป็นคนไทย
🇯🇵  ยื่นเรื่องและถูกพิจารณาผ่านโฮมุเคียวคุ (法務局) 🇹🇭  ยื่นเรื่องและถูกพิจารณาผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นหรือ ตม. (入国管理局)
🇯🇵  ตนเองและคู่สมรสจ่ายภาษี  ประกันและบำนาญตรงตามกำหนด 🇹🇭  ตนเองและคู่สมรสจ่ายภาษีและประกันตรงตามกำหนด
🇯🇵  มีความสามารถในการดำรงชีวิตและเลี้ยงดูครอบครัวได้ 🇹🇭  มีความสามารถในการดำรงชีวิตและเลี้ยงดูครอบครัวได้
🇯🇵  มีความสามารถในการพูด  อ่าน  เขียน  ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่เหมาะสม 🇹🇭  ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น
🇯🇵  ใช้เวลาในการพิจารณา 9 – 12 เดือน 🇹🇭  ใช้เวลาในการพิจารณา 6 – 12 เดือน

 

✳ ✳  เงื่อนไขการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสัญชาติ  มี 2 แบบ คือ  

🌀 🌀  แบบปกติ

🌹 มีที่อยู่และพักอาศัยต่อเนื่องที่ประเทศญี่ปุ่น  เป็นเวลาติดต่อกัน 5 ปี ขึ้นไป

🌹 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป

🌹 มีพฤติกรรมเหมาะสม

🌹 มีความสามารถในการดำรงชีวิต  และเลี้ยงดูครอบครัวได้

 

🌀 🌀  แบบผ่อนปรน

เงื่อนไขแบบผ่อนปรน  คือ การที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องไม่ถึง 5 ปี  แต่มีเงื่อนไขตรงตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

🌷 เป็นบุตรของคนญี่ปุ่น (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) มีที่อยู่และพำนักอาศัยอย่างต่อเนื่องที่ประเทศญี่ปุ่น  เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีต่อเนื่อง

🌷 เป็นบุตรของชาวต่างชาติที่เกิดในประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)  โดยตนเองก็ต้องเกิดที่ญี่ปุ่นเช่นกัน  และมีที่อยู่และพำนักอาศัยอย่างต่อเนื่องที่ประเทศญี่ปุ่น  เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

🌷 บุตรบุญธรรมของชาวญี่ปุ่น  ซึ่งขณะที่รับเป็นบุตรบุญธรรมนั้น  ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  และมีที่อยู่และพำนักอาศัยอย่างต่อเนื่องที่ประเทศญี่ปุ่น  เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี  นับจากวันที่รับเป็นบุตรบุญธรรม

🌷 เป็นคู่สมรสของชาวญี่ปุ่น  มีที่อยู่และพำนักอาศัยอย่างต่อเนื่องที่ประเทศญี่ปุ่น  เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี  โดยที่ปัจจุบันยังอาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่น

🌷 เป็นคู่สมรสของชาวญี่ปุ่น  โดยแต่งงานมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งก่อนหน้านั้นได้พำนักอาศัยที่ประเทศอื่น  แต่ปัจจุบันมีที่อยู่และพำนักอาศัยอย่างต่อเนื่องที่ประเทศญี่ปุ่น  เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

🌷 ผู้ที่เป็นคนญี่ปุ่นโดยกำเนิด  แต่เสียสัญชาติญี่ปุ่น  ซึ่งปัจจุบันพำนักอยู่ประเทศญี่ปุ่น

 

💥 💥  หากให้ทางสำนักงานเป็นผู้ดำเนินการให้นั้น  ไม่เพียงเริ่มต้นจากการพูดคุย  จัดเตรียมเอกสารเท่านั้น  แต่ยังร่วมเดินทางไปยื่นเรื่องยังโฮมุเคียวคุอีกด้วย  ดังนั้นท่านจึงอุ่นใจได้  โดยการยื่นเรื่องเปลี่ยนสัญชาตินั้น  มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลานานในการพิจารณา  ซึ่งทางสำนักงานจะทำหน้าที่ดูแลท่านไปจนได้รับสัญชาติญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อย 

⚡ ⚡  หากท่านใดที่รู้สึกสับสน  ไม่มั่นใจในการเลือกว่าจะยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสัญชาติหรือยื่นเรื่องขอวีซ่าพำนักถาวร  ทางสำนักงานยินดีให้คำปรึกษานะครับ 🙂

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร