วีซ่าแต่งงาน

วีซ่าแต่งงาน

วีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าคู่สมรสนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมี  เพื่อที่จะให้คู่สมรสสามารถพำนักในญี่ปุ่นได้  ขั้นตอนการขอวีซ่านั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อคู่สมรสได้ทำการจดทะเบียนสมรสทั้งที่ไทยและญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อย  แน่นอนว่ากว่าจะยื่นขอจดทะเบียนทั้งสองฝั่งได้นั้นต้องผ่านขั้นตอนและการเตรียมเอกสารมากมาย  แต่ที่ยุ่งยากกว่านั้นก็คือการยื่นขอวีซ่า  หลายคู่ที่แต่งงานกันอย่างถูกต้อง  แต่กลับถูกปฏิเสธวีซ่าทำให้ไม่สามารถมาอยู่ร่วมกันที่ญี่ปุ่นได้

การที่นิวกังไม่อนุมัติวีซ่าให้นั้นเนื่องจากทางนิวกังมองว่าการแต่งงานนั้นเป็นการแต่งหลอกๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวีซ่า  โดยส่วนใหญ่ข้อหลักๆ ที่ทำให้นิวกังมองไปในแง่นั้นก็เช่น  คู่สมรสที่อายุห่างกันมากๆ / คู่สมรสที่เจอกันไม่กี่ครั้งแล้วตัดสินใจแต่งงาน / มีประวัติการหย่าร้างหลายครั้ง

ดังนั้นไม่ใช่แค่การเตรียมเอกสารเท่านั้น  สิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างก็คือการเขียนเล่าประวัติการคบหาตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นการเจอกันที่ไหน  ใครเป็นคนแนะนำ  หลังจากตัดสินใจคบกันแล้วมีการไปมาหาสู่กันอย่างไร  เมื่อไหร่  ที่ไหน  จนดำเนินมาถึงการตัดสินใจแต่งงานได้อย่างไร  ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้  ต้องเขียนอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น  และในบางกรณีหลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว  แต่ไม่เพียงพอในการพิสูจน์ว่าการแต่งงานนั้นเป็นการแต่งงานกันจริงๆ ก็จะมีการขอเอกสารเพิ่มจากทางนิวกัง  ซึ่งเอกสารที่ส่งเพิ่มเติมนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก  เพราะจะถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายก็ว่าได้  ที่จะใช้เป็นตัวตัดสินว่าการยื่นวีซ่าครั้งนั้นจะผ่านหรือไม่  เนื่องจากเอกสารที่ส่งเพิ่มไปนั้นหากไม่เพียงพอที่จะคลายข้อสงสัยจากทางเจ้าหน้าที่ได้แล้ว  ผลที่ได้ก็คือการที่วีซ่าถูกปฏิเสธนั่นเอง

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร