วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

🌸🌸  วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน  🌸🌸

ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนนั้น  หากต้องการทำงาน  จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชนิดวีซ่า  โดยผู้ที่จะขอยื่นเปลี่ยนวีซ่าได้นั้น  ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

💼  สัญญาว่าจ้างมีระยะยาวพอสมควร

💼  ทำงานตรงกับสาขาที่เรียนจบมา  ซึ่งผู้ที่เรียนจบระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปนั้น  หากไม่ได้ทำงานในสาขาที่เรียนจบมาโดยตรง  แต่มีความเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยก็จะได้รับการผ่อนผัน  และยังสามารถทำงานเป็นล่าม  นักแปล  ครูสอนภาษาได้  ถึงแม้จะไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ก็ตาม

💼  ได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน

💼  มีความประพฤติเหมาะสม  เช่น

⭕ ไม่ทำงานเกิน 28 ชั่วโมง  ต่อสัปดาห์ในช่วงที่ถือวีซ่านักเรียน

⭕  แจ้งทางการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่

💼  บริษัทผู้ว่าจ้างมีความเหมาะสม  เช่น

⭕  มีใบอนุญาตถูกต้อง

⭕  มีความมั่นคงพอสมควร

 

💡💡  นักเรียนที่จบใหม่นั้นสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวีซ่าได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมของทุกปี  โดยใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า 1-2 เดือน  ซึ่งในบางกรณีหากวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติสามารถยื่นซ้ำได้  💡💡

 

🖊🖊  ทางสำนักงานมีความเชี่ยวชาญในด้านวีซ่า  หากให้ทางสำนักงานเป็นผู้ดำเนินการให้นั้น  ไม่เพียงแต่มีโอกาสสูงที่วีซ่าจะได้รับการอนุมัติเท่านั้น  หากยังลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารและยังประหยัดเวลาในการที่จะต้องเดินทางไปนิวกังเองอีกด้วย ‼‼

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร