สัญชาติของบุตร

🇹🇭  สัญชาติของบุตร  🇯🇵

บุตรที่เกิดกับชาวญี่ปุ่นนั้น  มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้สัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งได้  ดังนี้

👶 👶  บุตรที่เกิดจากคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

👶 👶  บุตรที่ไม่ได้เกิดจากการสมรส  แต่บิดาชาวญี่ปุ่นทำการรับรองบุตรให้

 

❌ 🚫  กรณีที่เกิดในประเทศไทย  หากไม่แจ้งเรื่องไปยังสถานฑูตญี่ปุ่นในประเทศไทยภายใน 3 เดือนหลังจากเกิดให้คงไว้ซึ่งสัญชาติญี่ปุ่นแล้วนั้น  บุตรนั้นจะสูญเสียสัญชาติญี่ปุ่นไป  ‼❗‼

 

📢 📢  เมื่อสูญเสียสัญชาติญี่ปุ่นไปแล้วนั้น  หากกลับมาอยู่ญี่ปุ่น  โดยมีที่พำนักที่แน่นอน  ก่อนอายุ 20 ปีบริบูรณ์  จะมีสิทธิขอสัญชาติได้อีกครั้ง

 

📣 📣  โดยบุตรที่ได้สัญชาติญี่ปุ่นนั้น  สามารถถือสัญชาติญี่ปุ่นและสัญชาติไทยได้จนอายุ 22 ปี บริบูรณ์  จากนั้นต้องทำการเลือกสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง