วีซ่าทำงาน

  วีซ่าทำงานหรือที่คนทั้วไปเรียกกันเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า  就労ビザ (shurou visa)  มีมากมายหลายชนิด โดยวีซ่าที่ชื่อว่า  งานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และงานระหว่างประเทศ  技術・人文知識・国際業務  (gijutsu ・jinbunchishiki ・kokusaigyoumu) หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า 技・人・国 (gijinkoku) ก็เป็นวีซ่าทำงานชนิดหนึ่ง

 

  ซึ่งงานที่เกี่ยวข้อกับวีซ่าชนิดนี้  เช่น

  วิศวกร

  โปรแกรมเมอร์

  งานพัฒนาเทคโนโลยี

  งานด้านการเงิน

  นักบัญชี

  งานด้านบุคลากร

  งานโรงแรมบางประเภท

  งานด้านภาษา

  ดีไซเนอร์

  นักการตลาด

  ติดต่อลูกค้าต่างชาติ

  นักแปล

  ล่าม

 

โดยวีซ่าชนิดนี้มีเงื่อนไขดังนี้

  ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าต้องจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

  หากไม่จบปริญญาตรี  ก็ต้องจบวิทยาลัยวิชาชีพ (専門学校)จากประเทศญี่ปุ่น

  ทำสัญญาว่าจ้างระยะยาวเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป  กับบริษัทที่มีสาขาในประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งจะเป็นบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทต่างชาติก็ได้

  งานที่จะทำนั้นมีความเกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อยกับสาขาที่เรียนมา  สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

  งานที่จะทำนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง  สำหรับผู้ที่จบวิทยาลัยวิชาชีพ (専門学校)

  ได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน

  บริษัทผู้ว่าจ้างมีความเหมาะสม เช่น  มีใบอนุญาตถูกต้อง  มีความมั่นคงพอสมควร

 

  ผู้ที่ถือวีซ่าชนิดนี้  หากต้องการย้ายบริษัทโดยที่ยังไม่หมดสัญญา  ต้องแจ้งต่อนิวกังภายใน  14 วัน  และควรยื่นใบรับรองการทำงาน (就労資格証明書)เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในการต่อวีซ่า  อย่าลืมระวังตรงนี้ให้ดีนะครับ  หลายคนพึ่งจะมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ต่อวีซ่าแล้วไม่ผ่าน

  การยื่นขอวีซ่าชนิดนี้  หากทางบริษัทไม่เคยมีประสบการณ์ในการยื่น  โดยเฉพาะถ้าหากงานที่จะทำเกี่ยวข้องกันน้อยมากกับสาขาที่จบมา  ควรมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับ  เนื่องจากการที่ต้องอธิบายให้ทางนิวกังเข้าใจให้ได้  ว่างานที่จะทำนั้นมีความเกี่ยวข้องยังไงกับสาขาที่เรียนมานั้นมีความซับซ้อนพอสมควรเลยครับ