แปลเอกสาร

🍁 🍁  รับแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ 🍁 🍁

🌻 โดยทนายความชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาที่เมืองไทย 🌻

 

🍀 แปลโคเซกิโทฮง 🍀

📌 ขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่

  1. แนบไฟล์โคเซกิโทฮงส่งมาที่ fukada100@gmail.com  หรือ  ทาง Facebook  Hideki  Fukada
  2. ทางสำนักงานติดต่อกลับเพื่อแจ้งค่าดำเนินการและช่องทางการชำระค่าดำเนินการ
  3. ยืนยันการชำระค่าดำเนินการ
  4. ส่งโคเซกิโทฮงตัวจริงทางไปรษณีย์มายังสำนักงาน
  5. แปลเอกสารและนำโคเซกิโทฮงไปประทับตรารับรอง
  6. แปลงานเสร็จเรียบร้อย  ส่งกลับภายในวันที่กำหนด

🌵 การแปลโคเซกิโทฮงเพื่อการสมรสหรือการหย่านั้น  ขั้นตอนแรกต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ  จากนั้นต้องนำไปประทับตราที่โนตารีพับลิค+ สำนักกฎหมายที่โนตารีพับลิคนั้นๆ สังกัดอยู่+กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น   และต้องแปลโคเซกิโทฮงและเอกสารแนบทุกหน้าที่ผ่านการประทับตรารับรองแล้วเป็นภาษาไทย  นอกจากเนื้อหาในโคเซกิโทฮงที่ค่อนข้างยากแล้วนั้น  ยังต้องไปรับประทับตราด้วย  ดังนั้นหากท่านใดต้องการประหยัดเวลา  เพิ่มความสะดวกสบาย  ตัดความกังวลเรื่องภาษาที่ต้องใช้ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่  สามารถใช้บริการได้นะครับ

※หมายเหตุ※ ตั้งแต่ ตุลาคม 2022 สถานเอกอัครราชทูตไทย  ได้เปลี่ยนรูปแบบการแปลเอกสารใหม่  ค่าดำเนินการและระยะเวลาการแปลขึ้นอยู่กับเนื้อหาของโคเซกิโทฮง  กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรง

 

🌴 นอกจากนี้ยังรับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น  แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 🌴

🌺  เอกสารการแต่งงาน  เอกสารการหย่าอื่นๆ

🌺  ทะเบียนสมรส  คร.2

🌺  ใบสำคัญการสมรส  คร.3

🌺  ทะเบียนหย่า คร.6

🌺  ใบสําคัญการหย่า คร.7

🌺  ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว  คร.22

🌺  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ

🌺  ใบสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล

🌺  สูติบัตร

🌺 ใบเกิด

🌺 ทะเบียนบ้าน

🌺 ทะเบียนราษฎร์

🌺  ใบรับรองแพทย์

🌺  เอกสารรับรองการจบการศึกษา

🌺  เอกสารราชการต่างๆ

🌺  เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า

🌺  เอกสารที่ใช้ในการยื่นนิวกัง

🌺 เอกสารที่ใช้ในการยื่นเนนคิน

🌺  ใบมรณะบัตร

婚姻登録証(婚姻証明書)および記録書

家族状態登録簿(家族身分登録書)(婚姻)及び(離婚)

離婚登録証

独身証明書

タビアンバーン(住居登録書)

改姓・改名登録証

出生証明書

死亡証明書

医師の診断書

卒業証明書・学位記

成績証明書

その他

  เอกสารนอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้นสามารถปรึกษาได้ฟรี