ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสญี่ปุ่น – ไทย

🎎  การจดทะเบียนสมรสระหว่างคู่สมรสชาวไทย – ญี่ปุ่น  นั้น  สามารถทำได้ 2 แบบ คือ  🎎

 

🎉  จดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่นก่อน  แล้วจึงรายงานไปยังทางการประเทศไทย

🎉  จดทะเบียนสมรสที่ไทยก่อน  แล้วจึงรายงานไปยังทางการประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคู่สมรส  ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าอยากจดที่ไหนก่อนและไม่มีผลอะไรกับการยื่นวีซ่า

 

🔮  จดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วแจ้งต่อทางการไทยภายหลัง  มี 2 กรณีคือ  🔮

🌴  คู่สมรสอยู่ไทย

ในกรณีนี้คู่สมรสชาวไทยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นก็ได้  คู่สมรสชาวญี่ปุ่นสามารถดำเนินการยื่นเรื่องจดทะเบียนสมรสคนเดียวได้เลย  ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียม  มีดังนี้

🍂   เอกสารของคู่สมรสชาวไทย

🔹  独身証明書  ใบรับรองสถานภาพโสด  ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่เกิน 3 เดือน

🔹  住居登録証  ทะเบียนบ้าน

🔹  出生証明書  สูติบัตร

🔹  申述書  หนังสือปฏิญานตน

🔹  เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ  เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  หากเคยแต่งงานมาก่อนก็ให้นำใบสำคัญการหย่ามาด้วย  ทั้งนี้ควรตรวจสอบกับอำเภอที่จะยื่นเรื่องแต่งงานให้ดี  เนื่องจากแต่ละอำเภอก็มีรายละเอียดปลีกย่อยแต่กต่างกันไป

🔹 เอกสารภาษาไทยต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองโดยกระทรวงต่างประเทศไทย  พร้อมทั้งฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น ‼

🍂  เอกสารของคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

🔹  戸籍謄本 โคเซกิโทฮง  อายุไม่เกิน 3 เดือน

🔹  婚姻届 แบบฟอร์มการสมรส 2 ฉบับ  ซึ่งลงลายมือชื่อคู่สมรสชาวไทยเป็นที่เรียบร้อย

 

🌴  คู่สมรสอยู่ญี่ปุ่น

🔸 🔸   ในกรณีนี้คู่สมรสชาวไทยต้องยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว  โดยใช้เอกสาร  ดังนี้

🔸  หนังสือเดินทางฉบับจริง

🔸  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

🔸  ทะเบียนบ้านฉบับจริง

🔸  หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย

🔸  หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใดภายหลังการหย่าฉบับจริง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่เกิน 3 เดือน

🔸  หากเคยจดทะเบียนหย่า ต้องเตรียมทะเบียนหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่ามาด้วย

🔸  หญิงไทยต้องจดทะเบียนหย่าแล้วไม่น้อยกว่า 100 วัน และหากหย่าไม่ถึง 310 วัน ต้องเตรียมใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดงด้วย ซึ่งต้องตรวจก่อนวันยื่นเรื่องไม่เกิน 1 วัน

🔸  รูปถ่ายสี 1 รูป (3×4 ซ.ม.)

🍄  เอกสารของคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

🔸  คำร้องนิติกรณ์

🔸  หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง

🔸  ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮงฉบับจริง 1 ชุด ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน

🔸  หนังสือรับรองการทำงานออกโดยบริษัทตัวจริง 1 ชุด

🔸  หนังสือรับรองการเสียภาษีออกโดยอำเภอญี่ปุ่น

🔸  หนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3เดือน

🔸  รูปถ่ายสี 1 รูป (3×4 ซ.ม.)

💮  ข้อมูลบางส่วนจากสถานฑูตไทยในญี่ปุ่น กันยายน 2019

 

🌀  เมื่อได้หนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรสแล้ว  ให้เตรียมเอกสารที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสไปยื่นที่อำเภอ  ทั้งนี้แต่ละอำเภอก็มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไป  ดังนั้นจึงควรตรวจสอบไปยังอำเภอที่ต้องการยื่นเรื่องจดทะเบียนสมรสเพื่อความถูกต้อง

🍃  แบบฟอร์มการร้องขอจดทะเบียนสมรส

🍃  หนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรส

🍃  หนังสือเดินทาง

🍃  ทะเบียนบ้าน  (ทั้งภาษาไทยและฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น)

🍃  สูติบัตร  (ทั้งภาษาไทยและฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น)

🍃  คู่สมรสชาวญี่ปุ่นนั้นใช้เพียงแค่โคเซกิโทฮงเพียงอย่างเดียว

🌀  จากนั้นรอประมาณ 1 – 2  สัปดาห์  ก็จะได้โคเซกิโทฮงฉบับใหม่  ที่สามารถนำไปใช้ในการแจ้งต่อทางการไทย

 

💞  ขั้นตอนการแจ้งสมรสที่ประเทศไทย  💞

🐌  นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย

🐌  นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ผ่านขั้นตอนประทับตราแล้วไปแจ้งบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส (คร.22) ที่อำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไทย

🐌  ที่ว่าการอำเภอไทยออกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสไทย และแก้ไขคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือภรรยาภายหลังการสมรสในสำเนาทะเบียนบ้านไทย

🐌  ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย(กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และหนังสือเดินทางใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้)

🦋  หากทำการจดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่นและแจ้งต่อทางการไทยเรียบร้อยแล้ว  ก็สามารถยื่นขอวีซ่าคู่สมรสได้ทันที ‼

🦋  หากอยู่เกินกำหนดวันที่วีซ่าระบุหรือโอเวอร์สเตย์  จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไป ‼

🦋  กรุณาปรึกษาทางสำนักงานโดยตรงนะครับ ‼

 

🔮  จดทะเบียนสมรสที่ไทยก่อนแล้วแจ้งต่อทางการญี่ปุ่นภายหลัง  🔮

🎋  กรณีนี้คู่สมรสทั้งคู่ต้องอยู่ไทย แล้วไปดำเนินการยื่นเรื่องจดทะเบียนสมรสที่อำเภอทั้งคู่  โดยคู่สมรสชาวญี่ปุ่นต้องนำเอกสารด้านล่างนี้ไปยื่นขอหนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส  และหนังสือรับรองความเป็นโสด  จากสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

🐟  เอกสารของคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

🌸  ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคะเซกิโทฮง)  1 ฉบับ  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 〽  ทะเบียนครอบครัวต้องออกภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น

〽  ผู้ที่เคยสมรสมาก่อนต้องนำทะเบียนครอบครัวที่ระบุเรื่องการหย่าหรือการเสียชีวิตของคู่สมรสเดิมมาด้วย

〽  หนังสือรับรองความเป็นโสดนั้นออกจากทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น ดังนั้น กรุณาเขียนคำอ่าน (ฟุริกานา) กำกับชื่อสกุล, ชื่อบิดามารดา, ภูมิลำเนาและสถานที่เกิดด้วย

🌸  ทะเบียนบ้านญี่ปุ่น (จูมินเฮียว) 1 ฉบับ  ซึ่งออกภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น

🌸  หนังสือรับรองการทำงาน (ไซโชคุโชเมโชะ) 1 ฉบับ  ซึ่งออกภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น

🌸  หนังสือรับรองรายได้ (โชะโทคุโชเมโช) 1 ฉบับ  ซึ่งออกภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น

🌸  หนังสือเดินทาง (ตัวจริงและสำเนาหน้ารายละเอียด 1 ชุด)

🌸  ใบคำร้องในการขอหนังสือรับรอง1 ฉบับ   กรอกด้วยภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ

🌸  แบบสอบถามเพื่อพิมพ์หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส

🌸  หนังสือมอบอำนาจ1 ใบ  (ในกรณีให้ผู้อื่นมายื่นแทน)

🐟  เอกสารของคู่สมรสชาวไทย

🌸  บัตรประจำตัวประชาชน  (ตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ)

🌸  ทะเบียนบ้าน  (ตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ)

🌸  หนังสือเดินทาง  (ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด)  ถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องนำมา

🌸  กรณีเคยสมรสมาก่อน……… ใบสำคัญการหย่า ( ตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ)

🌸  กรณีเคยเปลี่ยนชื่อสกุล……… ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ( ตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ)

🌸  กรณีมีบุตรโดยไม่ได้สมรส……… ใบสูติบัตรของเด็ก ( ตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ)

 

🌳  หลังจากเตรียมเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นครบถ้วนแล้ว  นำมายื่นที่เคาน์เตอร์แผนกหนังสือรับรองหนังสือเดินทาง ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  สถานเอกอัครฯ จะออกหนังสือรับรองความเป็นโสด และ หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติฯ ฉบับภาษาอังกฤษให้คู่สมรส

🌳  แปลหนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส  และหนังสือรับรองความเป็นโสด  ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยออกให้นั้นเป็นภาษาไทยและนำไปรับการประทับตรารับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย

🌳  หลังจากได้รับหนังสือรับรองฯ ที่กระทรวงการต่างประเทศไทยประทับตรารับรองแล้ว ให้คู่สมรสทั้งสองฝ่ายนำหนังสือรับรองฯ ดังกล่าวไปยื่น ณ ที่ว่าการเขต/อำเภอของประเทศไทยเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสต่อไป อนึ่ง เกี่ยวกับเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่จะต้องนำไปยื่น ณ ที่ว่าการเขต/อำเภอของประเทศไทยเวลายื่นจดทะเบียนสมรสนั้น กรุณาสอบถามจากที่ว่าเขต/อำเภอของประเทศไทยโดยตรง

🌳  หลังจากที่ว่าการเขต/อำเภอของประเทศไทยรับเรื่องการจดทะเบียนสมรสแล้วจะออก “ใบสำคัญการสมรส” ให้คู่สมรสทั้งสอง เป็นการเสร็จสมบูรณ์ของระเบียบการจดทะเบียนในประเทศไทย

🌳  คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะยื่นจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการเขต/อำเภอใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการเขต/อำเภอที่คู่สมรสฝ่ายไทยมีทะเบียนบ้านอยู่

🌳  หลังจากจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยแล้ว  กรุณาแจ้งการจดทะเบียนสมรสดังกล่าว ณ สำนักทะเบียนเขต/อำเภอของประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยต้องแจ้งการจดทะเบียนสมรสภายในสามเดือน‼

💮  ข้อมูลบางส่วนจากสถานฑูตญี่ปุ่นในไทย กันยายน 2019

🦋  หากทำการจดทะเบียนสมรสที่ไทยและแจ้งต่อทางการญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว  ก็สามารถยื่นขอวีซ่าคู่สมรสได้ทันที ‼

🦋  หากคิดว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นมีขั้นตอนยุ่งยากแล้ว  การยื่นวีซ่าคู่สมรสนั้นมีหลายขั้นตอนและไม่ใช่ว่าทุกคนที่ยื่นจะได้วีซ่านะครับ  เพื่อลดความยุ่งยากและกังวลต่อการถูกปฏิเสธวีซ่า  ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการให้จะดีกว่านะครับ 😃